Våra mål

Läroplanen
Som grund i vår verksamhet arbetar vi med Lpfö-18
Läroplan för förskolan hittar du på Skolverkets hemsida
https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/laroplan-lpfo-18-for-forskolan

Vårterminen 2021

Tema

Ditt val gör skillnad

Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling- såväl ekonomisk, social som miljömässig. Genom detta tema bidrar vi till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sitt val genom att fokusera på barnets intresse, erfarenheter och idéer. Utbildningen ska präglas av barnens tankar, nyfikenhet, kreativitet, lust att leka och lära samt omsorg och välbefinnande.


Bakgrund

Utifrån vår utvärdering, analys, barnens intresse och barnens behov har vi kommit fram till utvecklingsområden och vilka mål vi valt att prioritera


  Mål ur läroplanen LpFö 18

Målen anger inriktningen på utbildningen i förskolan och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i utbildningen samt hur denna bidrar till varje barns utveckling och lärande. 


- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet

- Förskolan ska ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga


Huvudfråga

Hur gör vi temat tydlig för barnen?


Varje grupp har Projekt och Metoder för att nå Huvudfrågan

I projektbeskrivningen för varje barngrupp beskriver pedagogerna metoder, syfte, bakgrund och mål. Flödet av barnens tankar och idéer tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet och blir grunden till olika föränderliga metoder. 

Vårt arbete ska inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande