Våra mål

Läroplanen
Som grund i vår verksamhet arbetar vi med Lpfö-98 reviderad 2010
Läroplan för förskolan hittar du på Skolverkets hemsida
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/forskola 

Våra prioriterade mål 2018
- Bli trygga och utveckla sin identitet och självständighet i harmoniska, inspirerande och lärorika miljöer både individuellt och i grupp, inne och ute  

- Utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen 

- Utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

Hur ska vi då arbeta för att nå dessa strävansmål
-
Vi lägger stor vikt vid att lära känna barnet, speciellt då de är nya på förskolan med hjälp av föräldrarna. Vi uppmuntrar, stödjer och handleder barnet till att samarbeta, kommunicera och respektera varandra. Vi ser vad och hur barnen leker och försöker ändra och anpassa miljön efter detta 

- Genom mycket utevistelse, på vår gård, som vi ser som ett rum på förskolan med oändliga möjligheter; det är bara fantasin som sätter gränser på vad man kan göra. Centrum ligger också nära förskolan där det finns mycket att upptäcka. Naturen; skogen, ängarna och vattnet som finns runt knuten skapar nyfikenhet hos barnen. 

- Vi läser, berättar, återberättar, reflekterar och lyssnar på varandra i stora respektive smågrupper. Vi har skapat ett förskolebibliotek vi använder varje dag, här blir även matematiken en del i verksamheten. Verksamheten erbjuder olika pedagogiska verktyg som  t ex rim och ramsor, sagoläsning, sång och musik, men även andra sätt att uttrycka sig på som dansa, skapande och drama med mera.