Regler

Villkor för att erhålla plats

 1. Förskoleverksamhet erbjuds till barn som fyllt 1 år vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar.
 2. Förskoleverksamhet erbjuds till barn 1-5 år vars vårdnadshavare är arbetssökande samt till barn vars vårdnadshavare är föräldraledig för vård av annat barn. Förskolan är i första hand till för barnets egen skull och skall komplettera hemmet och ge barnet en möjlighet till en mångsidig utveckling. Omsorgstiden är 15 tim/vecka.
 3. Allmän förskola är en pedagogisk verksamhet som erbjuds fr.o.m. hösten det år barnet fyller 3 år. Verksamheten omfattar 525 tim/år, vilket innebär att man följer skolans läsår. Omsorgstiden är 15 tim/vecka.
 4. Utökad omsorgstid beviljas då barnet har ett eget behov av särskilt stöd eller om barnet har ett behov p.g.a. familjens situation enligt § 5 eller § 7, kapitel 8 i skollagen.

 

Ansökan/kö

 

 1. Ansökan till Förskolan Lekande Lätt skall göras skriftligt på blanketten ”Köanmälan till Förskolan Lekande Lätt”. Blanketten finns tillgänglig på Lekande Lätts hemsida. Anmälan gäller ett år och måste sedan förnyas om man önskar kvarstå i kön.
 2. Förskolan Lekande Lätt har en egen kö. I köreglerna gäller ködatum alternativ barngruppens sammansättning (kapitel 8, § 8 i skollagen, ”Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds god miljö.”). Syskonförtur tillämpas när verksamheten och barngruppen tillåter detta.
 3. Antagen plats bekräftas skriftligen. Därefter gäller 3 månaders uppsägning.
 4. Om erbjuden plats avböjs eller svar ej inkommit inom utsatt tid, tages ansökan ur kön och ny anmälan får ske när behov av förskoleverksamhet föreligger.

 

 

Avgifter

 1. Endast heltidstaxa tillämpas. Debitering sker efter kommunens maxtaxa, se nedan. Abonnemangsavgift uttages 12 månader per år och baseras på familjens gemensamma bruttoinkomst/månad. Dock högst 42 000 kr/månad.
 2. Maxtaxa infördes i Sjöbo kommun den 1 januari 2002 och innebär att avgift uttages med en viss angiven procentsats av hushållets avgiftsgrundande inkomst. Avgiften får dock inte överstiga nedanstående nivåer.

Avgift per barn

1:a barnet                3 % högst 1 287 kr
2:a barnet                2 % högst 856 kr
3:a barnet                1 % högst 429 kr
4:e eller flera barn Ingen avgift

 1.  Det yngsta förskolebarnet räknas som det "första" barnet.
 2. I de fall ett barns föräldrar har gemensam vårdnad men bor på skilda håll i samma kommun och barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av barnomsorg ska båda vara platsinnehavare. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga avgiften för en plats.
 3. Avgiftsreducering på 3/8 för tre-,fyra- och femåringar som deltar i allmän förskola från och med september det år de fyller tre år. Avgiftsreduceringen avser sept.-maj.
 4. För tre-,fyra- och femåringar som endast vistas i allmän förskola 525 timmar/läsår uttages ingen avgift.
 5. För barn 1-5 år i behov av särskilt stöd för sin utveckling som anvisats plats enligt 8 kap. 7 § skollagen uttages avgift för den del som överstiger 15 timmar i veckan.
 6. Frånvaro p g a sjukdom, semester, lov eller annan ledighet ger ej rätt till reducerad avgift.
 7. Avgiften debiteras från första inskolningsdagen. Hel eller halv månad.

10. Avgiften skall betalas i förskott till förskolan.

 

Schema

 1. Schema och inkomstuppgift lämnas till förskolan i samband med placering. Föräldrarna ansvarar för uppdatering då förändring sker.
 2. Omsorgstiden beräknas utifrån vårdnadshavarnas arbetstid/studietid, restid, hämtnings- och lämningstid och baseras på omsorgsbehovet under normal arbetsvecka. Barnets omsorgstid på förskolan räknas från att barnet kommer till förskolan med vårdnadshavaren, tills det att barnet lämnar förskolan med vårdnadshavaren.
 3. Oregelbunden vistelsetid p.g.a. förälders arbets-/studieschema omräknas till genomsnittstid /vecka.
 4. Det ankommer på föräldrarna att ändra och lämna in schema vid ändring av omsorgstid. Denna ändring görs 14 dagar innan schemaförändringen träder i kraft, för att en planering av den pedagogiska verksamheten skall kunna ske.

Inkomstanmälan

 1. Inkomstuppgift ska lämnas till Förskolan Lekande Lätt i samband med placeringen.
 2. Utebliven inkomstuppgift medför debitering i högsta avgiftsnivå. Det är den enskildes ansvar att rätt inkomst uppges.
 3. Vid inkomstberäkning för sammanboende tillämpas samma regler som för gifta. Som sammanboende menas alla som har gemensamt boende under äktenskapsliknande förhållande. Förskolan förbehåller sig rätten att kontrollera inkomster med arbetsgivare eller skattemyndighet.
 4. Vid inkomständring skall detta skriftligen meddelas förskolan omgående. Ändring av avgiften sker månaden efter, under förutsättning att inkomstuppgiften inkommit till förskolan senast den 15:e månaden innan.

 


Föräldraledighet och sjukdom

 1. Vårdnadshavare som är föräldralediga får anmäla äldre syskon 1-5 år till förskola och barnet/barnen erbjuds plats 15 timmar per vecka. Det ankommer på vårdnadshavare att lämna schema och inkomstuppgift.
 2. Barn 1-5 år har rätt att behålla sin plats 15 timmar per vecka under föräldraledigheten. För inskrivna barn 1-5 år gäller att platsen får disponeras enligt arbetsschema under moderns BB-vistelse och därefter övergår placeringen till 15 timmar per vecka. Det ankommer på vårdnadshavare att lämna nytt schema och inkomstuppgift. Om platsen ej önskas disponeras skall platsen sägas upp minst tre månader i förväg.
 3. Vid vårdnadshavare eller syskons sjukdom eller rehabilitering disponeras tiden enligt överenskommelse med personal.


Arbetslöshet

 1. Denna regel tillämpas då någon av vårdnadshavare är aktivt arbetssökande. Vårdnadshavare som är arbetssökande får anmäla sina barn till förskola och barnet/barnen erbjuds plats 15 timmar per vecka.
 2. Det ankommer på vårdnadshavare att lämna schema och inkomstuppgift. Förskolan förbehåller sig rätten att inhämta intyg från arbetsförmedlingen.
   
 3. Vårdnadshavare med barn i åldern 1-5 år som blir arbetslösa har rätt att behålla sin förskoleplats 15 timmar i veckan.
 4. Vid arbetslöshet ska schemaändringen anmälas senast en månad innan ändringen träder i kraft för att en ev. reducering för allmän förskola skall göras. Det ankommer på vårdnadshavare att lämna nytt schema och inkomstuppgift.
 5. Utökning av omsorgstiden kan beviljas vid deltagande i Jobb- aktivitet/utvecklings-garanti som styrks med ett intyg från Arbetsförmedlingen eller annan anordnare.

 


Försäkring

 1. Barnen är, genom kommunens försorg, olycksfallsförsäkrade under vistelsen i förskolan samt även under fritiden.
 2. Vårdnadshavare till barn i förskolan förutsätts inneha hemförsäkring med s.k. ansvarsförsäkring vilken gäller för materiella skador som kan uppstå.
 3. Vid skada i samband med färd i egen eller annans bil gäller den obligatoriska trafikförsäkringen.


Uppsägning

 1.  Uppsägningstiden för vilken avgift erläggs, är tre månader. Uppsägning ska lämnas in skriftligen till förskolan.

 

Avstängning

 1. Vid en månads eftersläpning med betalningen tas en diskussion med förskolechef kring betalningsansvar och ev. avbetalningsplan görs upp.
 2. Avstängning av plats sker om avgiften för två månader förfallit och fortfarande är obetald, platsen avstängs med omedelbar verkan.
 3. Hela skuldbeloppet skall betalas för att platsen skall återvinnas. För att erhålla ny plats tillämpas sedvanliga köregler, dock skall hela beloppet vara reglerat före ny köanmälan.

 Tillämpning och tolkning av avgifterna ankommer på Förskolan Lekande Lätt.